Søk

   

 

Årsplan 

 

Årsplan for åpen barnehage versus årsplan for ordinær barnehage.

En årsplan skal inneholde hvordan de ansatte i barnehagen ønsker å jobbe for å nå målene de har satt seg basert på rammeplanen for barnehager og barnehageloven.

I en åpen barnehage forholder situasjonen seg annerledes i og med at det er barnas omsorgsperson (mor/ far/ dagmamma) som har ansvaret for barnet kontra førskolelærere og assistenter i ordinær barnehage.

Derfor velger vi å si det slik i vår årsplan:

Vi ønsker at omsorgspersonene i samarbeid med pedagogiskleder bør tilstrebe å nå målene som gjelder i barnehagens årsplan.

 

Lek

 ”Barnehagen skal gi barn mulighet for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser.”

(Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold)

Leken er barnas viktigste arena for læring i barnehagen. Det må settes av tid og rom til dette. Forskjellige omgivelser skaper rom for ulike utfordringer og dermed ulik lek. Barna lærer av hverandre i leken og de voksnes rolle blir å oppmuntre, inspirere og støtte barna i leken når det er ønske eller behov for det. Dette er viktig for at barna skal få gode erfaringer og en opplevelse av å mestre samspillet med andre barn i lek.

Leken er også barnas viktigste virksomhet. Vi mener det er viktig at barnehagen tilbyr plass til lek, tid til lek, materiale til variert lek og lekekamerater.

I rammeplanen for barnehager står det:

”I dagens samfunn har barnas lek ofte dårlige vilkår… Å støtte opp om barns lekemuligheter er derfor en av barnehagens viktigste oppgaver”

(Rammeplan for barnehager s. 51)

De voksne bør derfor påse at alle barna inngår i lekerelasjoner og kan lekekodene. Lekekodene kan være ulike måter å komme inn i leken på, forhandlingsteknikker, å skille mellom lek og virkelighet, sette grenser for seg selv og opplevelsen av humor. Leken fremmer barns utvikling på flere områder; intellektuelt, fysisk, sosialt, emosjonelt og språklig.

 

Foreldresamarbeid

 ”Barnehagen skal bistå hjemmet i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslange læring og aktive deltagelse i et demokratisk samfunn.”

(Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold)

Det er foreldrene som har ansvar for å oppdra barnet, men vi i barnehagen skal hjelpe til med dette. Det er viktig at vi i barnehagen og foreldrene har gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet.

Vi ønsker å ha et nært og konstruktivt samarbeid med foreldrene. Med samarbeid menes regelmessig kontakt mellom foreldre og personalet der vi utveksler informasjon og drøfter spørsmål. Både foreldre og personalet sitter inne med kunnskap og erfaringer som kan være til hjelp i arbeidet med barna.

 ”Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet.”

(Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold)

Barnehagen legger til rette for at barna får en god oppvekst- og læringsarena. Vi skal støtte utviklingen til hvert enkelt barn ut fra deres forutsetninger, og gi det enkelte barn og barnegruppa utfordringer.

 

Fagområder

 ”Barnehagen skal gi barna grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.”

(Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold)

Rammeplanen for barnehager har definert fem fagområder som bør være en del av barnehagens innhold, men sier at den enkelte barnehage må ha frihet til å vektlegge dette ut ifra sine forutsetninger. Fagområdene hver for seg dekker et stort læringsfelt, men de opptrer sjelden alene. I løpet av barnehagehverdagen vil flere eller alle fagområdene representeres. Også i hverdagsaktiviteter og lek skjer det spontan kommunikasjon knyttet til fagområdene. I vår barnehage legger vi hovedvekt på aktivitet som fremmer fysisk fostring for barna.

Samfunn, religion og etikk

Dette området behandler barns utvikling av identitet og kulturell tilhørighet gjennom samspill med mennesker og nærmiljø. Barn er undrende ovenfor de grunnleggende spørsmål i tilværelsen – en undring barnehagen må forholde seg til. Overføring av normer og verdier står sentralt i kulturformidlingen.

 

Estetiske fag

Dette omhandler musikk, bevegelse, forming og drama. Vi synger sammen, danser til cd, tegner og maler. Vi ønsker at barna skal få mulighet til å utfolde seg kreativt gjennom skapende prosesser i barnehagen. Barnehagen bør gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller å skape noe felles, bidrar også til samhørighet.

 

Språk, tekst og kommunikasjon

Dette omhandler tilegnelsen av det muntlige språket som et helt sentralt område i førskolebarnets utvikling. En viktig del av barnehagens innhold er at barna får tidlig og en god språkstimulering. Fortellinger, sanger og opplevelser vil være inspirasjonskilde til bruk av språket. Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap, og å selv være avsender av et budskap. Tekst omfatter både skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger.

 

Natur, miljø og teknikk

Dette omhandler barnets forhold til naturen. Barnehagen vår oppfordrer foreldrene til selv å fremme dette målet da vi ikke har et utområde vi benytter. Våren og sommeren benytter vi park i nærområdet.

 

Fysisk aktivitet og helse

Dette læringsområdet omfatter grunnleggende erfaringer, ferdigheter, kunnskaper og holdninger som barn tilegner seg gjennom sanseinntrykk og bevegelse – ved å bruke kroppen sin. Barnehagen gir barna bred erfaring inne dette, da det er vårt satningsområde.

 

Omsorg og oppdragelse

 ”Omsorg, oppdragelse og læring i barnehage skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling.”

(Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold)

Omsorg er evnen til å vise nærhet, ømhet, varme, godhet, hengivenhet, oppmerksomhet, tålmodighet og innlevelse. De voksne må da være åpen og mottakelig overfor barnet og se dets behov og ønsker.

Omsorg ligger til grunn for alt vi gjør i vårt arbeid med barna. Det kommer til uttrykk i hverdagssituasjoner som måltider, påkledning, stell så vel som gjennom samtaler, lek og læring. Det er viktig å være veldig bevisst vår rolle som forbilde for barna i væremåte, samhandling og språk.

For å styrke barnas forutsetning for å utvikle selvtillit, tillit til andre og gode relasjoner, kreves det god omsorg. Vi gir barna mulighet til å ta i mot omsorg og å gi hverandre omsorg, noe som gir de et godt grunnlag for utvikling av sosial kompetanse.

Gjennom oppdragelse, leder og veileder de voksne den neste generasjon ved å overføre verdier, normer, tanker og uttrykks- og handlingskompetanse. Vi voksne er opptatt av å ha en positiv innstilling, noe barna kan overføre til seg selv, lære og nytte godt av.

 

Sosial kompetanse

 ”Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.”

(Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold)

Sosial kompetanse omhandler å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes når barn er i samspill med andre barn og de voksne. Sosial kompetanse utvikles kontinuerlig og finner sted i alle barns opplevelser i løpet av barnehagehverdagen. Anerkjennelse og støtte fra de voksne gir et godt grunnlag for utvikling av sosial kompetanse. Det er nødvendig at de voksne er aktiv og tydelig for å skape et varmt og inkluderende sosialt miljø der barna utvikler trygghet og respekt for seg selv og hverandre.

 

Språklig kompetanse

Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språk. De minste barna uttrykker seg gjennom kroppsspråk og lyder, og det er viktig at de voksne oppdager barnets uttrykk og samtidig setter ord på det. Dette har stor betydning for barnets videre utvikling av talespråket. Barn utvikler seg i forskjellig tempo også når det gjelder det språklige. Vi som voksne ønsker å veilede og møte barnet på det stadiet det er. Å utvikle språket kan gjøres på mange forskjellige måter via samtale, bøker, lek osv.

 

Læring

Læring er noe som skjer kontinuerlig i løpet av hele livet. I barndommen er læring nært knyttet til lek, omsorg og oppdragelse. Det er viktig at vi voksne støtter og fremmer den positive opplevelsen i leken slik at det danner det beste grunnlaget for læring. Uformelle læringssituasjoner kan være i løpet av et måltid, påkledning, turer og her – og – nå – situasjoner. De voksne møter da barnet med åpenhet og positiv holdning til barnets undring. Formelle læringssituasjoner er planlagte aktiviteter med ulike tema som vi har i løpet av året. De fem fagområdene som tidligere er nevnt i årsplanen, er til stede i både de uformelle og de formelle læringssituasjonene.

 

Barns medvirkning

 ”Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.”

(Barnehageloven § 3 Barns rett til medvirkning)

Barna har hver dag mulighet til å påvirke innholdet i barnehagen. De velger selv hva de vil leke med for eksempel. I hvilken grad barna kan være med på å bestemme er avhengig av barnets alder og funksjonsnivå. Barna uttrykker både kroppslig og språklig hvordan de har det. De minste barna uttrykker det med mimikk, kroppsholdninger og andre følelsesmessige uttrykk. Vi voksne er observant i forhold til dette og tar barnas uttrykk på alvor.

Ved å reflektere over det vi til en hver tid foretar oss og ved å evaluere vårt arbeid underveis, tar vi imot barnas signaler og lar de påvirke hvordan vi arbeider videre. 

Eierforhold

Aktiv åpen barnehage er en privateid barnehage for barn i alderen 0-6 år (førskolealder) i følge med en voksen.

Eierform

Eier er selvstendig næringsdrivende

Den daglige driften av barnehagen

Barnehagens ansatt står for den daglige driften.

                       

 

 

     

 

 

 

 

Vis printervennlig versjon   

Søk | Kontakt oss | Aktiv Barnehage © 2022